Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Kraków Metropolitan Area for Business

to projekt zrealizowany w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej prezentującej w kraju i na arenie międzynarodowej potencjał gospodarczy Małopolski, w tym obszaru szczególnie istotnego dla rozwoju gospodarczego całego regionu - Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizowany był w partnerstwie czterech podmiotów, które w ramach swoich statutowych celów prowadzą działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Partnerzy projektu

Lider projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Spółka zajmuje się promocją Krakowa a w szczególności dzielnicy Nowa Huta. Swoimi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości”, w którym chce pokazać ten teren jako idealne miejsce do lokalizacji i prowadzenia inwestycji przemysłowych i z przemysłem związanych i w ten sposób tworzenia warunków aktywizacji gospodarczej. Ma to pomóc w rozwoju strategicznego obszaru biznesowego dla Krakowa i Małopolski oraz zapewnić zrównoważony rozwój obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, a także prowadzić do ożywienia rynków lokalnych, w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Kluczowym zadaniem spółki jest podejmowanie skutecznych działań przyspieszających rozwój gospodarczy wschodniej części Krakowa na poziomie: infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym. Ma się to stać poprzez zagospodarowanie obszaru w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty dla inwestorów, społeczności miasta i gminy Kraków, jak i całego regionu oraz turystów.
Gmina Miejska Kraków
Miasto Kraków to drugie co do wielkości miasto Polski, mające status miasta na prawach powiatu. Zamieszkiwane jest przez około 775 tys. stałych mieszkańców oraz kilkadziesiąt tysięcy osób zamieszkałych tu czasowo, głównie studentów. To nie tylko centrum administracyjne województwa małopolskiego, ale również ponadregionalny ośrodek naukowy i gospodarczy z unikatową ofertą kulturalną. Na intelektualny potencjał Krakowa składają się: 23 wyższe uczelnie, kadra naukowa (około 12 000 osób, w tym niemal 2 400 profesorów) oraz studenci (liczba studentów wraz z uczącymi się na studiach podyplomowych, doktoranckich i eksternistycznych kształtuje się na poziomie 150 000 osób).Miasto jest również siedzibą międzynarodowych przedsiębiorstw, banków, stowarzyszeń wspierających działalność biznesową oraz izb handlowych. Ekonomiczne znaczenie Krakowa wzmacniane jest przez potencjał demograficzny regionu - w promieniu 100 km od miasta mieszka około 8 milionów ludzi. Stanowi to chłonny potencjalny rynek zbytu. Kraków plasuje się na czołowych miejscach w rankingach krajowych i międzynarodowych dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej, możliwości rozwoju czy też klimatu dla innowacji.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej. Działania podejmuje wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych. Jest kontynuatorką tradycji oraz kierunku działania izby o tej samej nazwie, powstałej w 1850 r. w Krakowie i pracującej do rozwiązania w 1950 r. Do jej podstawowych zadań należy m.in.: współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski, działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz udział w prowadzeniu przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych, promowanie członków Izby w kraju i za granicą, organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego, organizacja i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych i realizacyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego regionów, ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Stowarzyszenie tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Głównymi celami Stowarzyszenia są: zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów zrzeszonych gmin, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w realizacji zadań wykonywanych przez Związek ZIT. Stowarzyszenie reprezentuje interesy gmin członkowskich poprzez wyrażanie wspólnych stanowisk, opinii i wnioskowanie oraz organizowanie i prowadzenie prac) w sprawach realizacji zadań, nadzoruje wdrażanie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach ZIT, wspiera podejmowane przez gminy członkowskie działania, mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych i wspólną realizację projektów, planuje i inicjuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego członków stowarzyszenia

Cele projektu

  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (misje gospodarcze, dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne)
  • utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach, prezentacjach, konferencjach, poprawa struktury tych przedsięwzięć, tj. zróżnicowanie i wzmocnienie ekspansji zagranicznej małopolskich MŚP oraz pozyskiwanie inwestycji o wysokiej wartości dodanej, lokowanych na obszarze KrOF, ale wpływających jednocześnie na rozwój pozostałej części regionu.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu KMA4Buinsess realizowane były działania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym: spotkania biznesowe w ramach misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców do krajów europejskich (Niemcy) i poza Europę (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA), udział w targach branżowych związanych z Inteligentnymi Specjalizacjami Małopolski (Niemcy, Hiszpania, USA, ZEA), udział w targach inwestycyjnych w Europie (Francja, Niemcy), na rynku azjatyckim (np. Chiny) i na rynku bliskowschodnim (np. ZEA), prezentacja potencjału KrOF i Małopolski w globalnych centrach biznesowych.

Ponadto, w ramach kampanii wizerunkowej zrealizowano działania o charakterze informacyjno-promocyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych kanałów komunikacji – badania marketingowe, stworzenie marki KrOF i platformy komunikacyjnej projektu, organizacja konferencji KMA4Buisness w Krakowie, wykonanie materiałów promocyjnych projektu (w tym wizualizacji terenów inwestycyjnych), opracowanie raportu zawierającego dane nt. regionu i jego aktualizacja oraz ciągłą kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą oferty gospodarczej KrOF i całego regionu. Innowacją projektu jest skoncentrowana promocja potencjału gospodarczego Małopolski (w tym KrOF) w formie sesji seminaryjno-prezentacyjnych w głównych centrach opiniotwórczych dla inwestorów globalnych.

Efektem projektu jest zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestycji w regionie.

Budżet Projektu

Wartość projektu

5 587 780,00 zł

Wkład funduszy europejskich

4 479 613,00 zł

Okres realizacji projektu

luty 2019 – marzec 2023

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Kraków Metropolitan Area for Business 2

to projekt mający na celu zintegrowaną promocję potencjału gospodarczego Małopolski, a w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego („KrOF”). Projekt koncentruje się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie oraz na pobudzeniu eksportu produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Stanowi on naturalną kontynuację przedsięwzięcia o tym samym tytule, realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. od 2019 roku w partnerstwie z: Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Tym razem działania projektowe zostaną poprowadzone w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

Partnerzy projektu

Lider projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Spółka zajmuje się promocją Krakowa a w szczególności dzielnicy Nowa Huta. Swoimi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”, w którym chce pokazać ten teren jako idealne miejsce do lokalizacji i prowadzenia inwestycji przemysłowych, z przemysłem związanych i w ten sposób tworzenia warunków aktywizacji gospodarczej. Ma to pomóc w rozwoju strategicznego obszaru biznesowego dla Krakowa i Małopolski oraz zapewnić zrównoważony rozwój obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, a także prowadzić do ożywienia rynków lokalnych, w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. Kluczowym zadaniem spółki jest podejmowanie skutecznych działań przyspieszających rozwój gospodarczy wschodniej części Krakowa na poziomie: infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym.
Partnerem projektu jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa została utworzona w 2015 przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Naszą misją jest DIALOG, PROFESJONALIZM I ROZWÓJ w obszarze administracji publicznej, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji członków społeczności lokalnej, profesjonalizacji usług społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców wspólnot lokalnych oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Podstawowy zakres działalności merytorycznej Fundacji to samorząd terytorialny, zarządzanie strategiczne, profesjonalizacja funkcjonowania administracji publicznej na wszystkich szczeblach, edukacja, polityka społeczna (w tym m. in. senioralna, edukacyjna, kulturalna, zdrowotna, na rzecz młodych ludzi,) na różnych poziomach i obszarach oraz , wspieranie innowacyjności, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego w różnych jej branżach.

Cele projektu

Kontynuacja projektu Kraków Metropolitan Area for Business ma w założeniu wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej:
  • wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne);
  • utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach).

Działania w ramach projektu

W ramach projektu prezentowane będą wybrane obszary Inteligentnych Specjalizacji Małopolski takich jak: Technologie informacyjne i komunikacyjne, Elektrotechnika i przemysł maszynowy, czy Energia zrównoważona. Oferta gospodarcza regionu będzie prezentowana podczas międzynarodowych wydarzeń targowych na rynku europejskim, azjatyckim i amerykańskim.

W ramach wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie (prezentacja oferty KrOF) zaplanowano udział w największych targach inwestycyjnych w Europie takich jak MIPIM w Cannes czy Real Expo w Monachium.

Zostaną przygotowane analizy wybranych rynków, zapewniona będzie kompleksowa kampania informacyjna w mediach elektronicznych (strona internetowa, Google Ads), inicjowane i utrzymywane będą kontakty z uczestnikami projektu, organizowane spotkania i konferencje dotyczące potencjału innowacyjnego regionu w zakresie Inteligentnych Specjalizacji, bieżąca wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie wizerunku gospodarczego Małopolski.

Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów w Małopolsce/KrOF i wzmacniania wizerunku tego regionu jako dobrej lokalizacji dla inwestycji.

Budżet Projektu

Wartość projektu

1 662 260,00 zł

Wkład funduszy europejskich

1 412 921,00 zł

Okres realizacji projektu

styczeń 2022 – czerwiec 2023

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.