Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Instytucje Otoczenia Biznesu w Metropolii Krakowskiej: IPH w Krakowie!

19 minut czytania.

Artykułem dotyczącym Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie rozpoczynamy kolejny cykl publikacji na stronie KMA4Business. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Państwu instytucje otoczenia biznesu, które z sukcesami funkcjonują od lat na terenie Metropolii Krakowskiej. Zależy nam na tym by po lekturze naszych artykułów wiedzieli Państwo czym dana instytucja się zajmuje i jak może pomóc Państwu w rozwoju biznesu.

Czym jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie?

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą ponad 150 firm. Powstała 6 lutego 1992 r. w wyniku połączenia Małopolskiej Izby Gospodarczej oraz Krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Jej misją jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej, w tym wsparcie ich w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwoju ich działalności gospodarczej. Izba promuje również działalność gospodarczą w kraju i za granicą. Jej najważniejszym organem jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków Izby. Pozostałymi organami są: Rada IPH, Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy oraz Prezydium Rady. Ponadto przy Izbie działają sekcje branżowe, których celem jest wspomaganie działalności członków Izby.

Jakie są podstawowe zadania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie?

Legalizacja Dokumentów Eksportowych

IPH w Krakowie jako jedna z dwóch instytucji w regionie zajmuje się potwierdzaniem (legalizacją) różnego rodzaju dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym dla firm zarejestrowanych w Polsce. Działalność legalizacyjna dokonywana jest instytucje w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i dotyczy:

 • dokumentów handlowych  i  eksportowych, w tym m.in. faktury,  deklaracje,  specyfikacje,  umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe,
 • dokumentów przewozowych,  np.  konosamenty,  faktury  transportowe  i  inne dokumenty związane z przewozem,
 • świadectw wydanych przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową,
 • świadectw i  zaświadczeń  wydanych  przez  upoważnione  jednostki  administracji państwowej, samorządu terytorialnego,
 • poświadczania za zgodność z okazanymi oryginałami kopii, kserokopii dokumentów handlowych i eksportowych,
 • poświadczania świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • wystawiania, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych  świadectw  niepreferencyjnego  pochodzenia  towarów  na  formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar,
 • wystawiania świadectw  niepreferencyjnego  pochodzenia  towarów  na  dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych,
 • zaświadczeń  o  statusie  prawnym  podmiotu  gospodarczego,  jego  przedmiocie działalności  i  zasadach  reprezentacji  oraz  innych  podstawowych  okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością,
 • zaświadczeń  o  następstwie  prawnym  oraz  wszelkich  innych  okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków,
 • zaświadczeń/certyfikatów o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

Wystawianie Świadectw Pochodzenia Towarów

Świadectwo Pochodzenia Towaru jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera. Izba Przemysłowo-Handlowa wydaje uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów które poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej.

Sąd Polubowny przy IPH w Krakowie:

Sąd polubowny przy IPH w Krakowie powołany został w 2000 roku. Sądownictwo polubowne (arbitraż) to niepaństwowa instytucja prawna znajdująca się poza systemem sądownictwa powszechnego, powołana ustawą do rozstrzygania sporów cywilnych (głównie gospodarczych) przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów) i według szczególnych zasad. Zasadą arbitrażu jest to, że strony postępowania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wybór arbitrów oraz zasady rozstrzygania sporów.

Sądy polubowne zapewniają szybkie rozstrzygnięcie sporów, zaś ich wyroki posiadają ten sam walor i znaczenie, co wyroki sądów powszechnych. W sądach polubownych sądzą arbitrzy wybrani przez strony, zwykle osoby do których strony mają zaufanie wiedząc, że znają one specyfikę rozpatrywanej materii procesowej. Za pomocą sądów polubownych można rozstrzygać spory majątkowe i spory o charakterze cywilno-prawnym.

Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z wciąż ogromną ilością sporów gospodarczych trafiających na drogę sądową, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę alternatywnych metod rozwiązywania sporów o mediację. Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Głównym celem Centrów Arbitrażu i Mediacji jest pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych. Szybkość, poufność oraz profesjonalizm mediacji w CAM znacznie ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to jedno z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sieć zrzesza aktualnie około 600 organizacji - w tym izb handlowych, regionalnych agencji rozwoju, ośrodków technologii na uczelniach wyższych oraz około 4 000 doświadczonych specjalistów z ponad 40 krajów.

Celem sieci jest pomaganie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i umiędzynarodowienia oraz zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komisji Europejskiej. Oferuje ona przedsiębiorcom punkty kompleksowej obsługi, w których mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług wsparcia.

Zlokalizowany przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ośrodek Enterprise Europe Network  wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Południowej (głównie z województwa małopolskiego) chcące wzmocnić swoją konkurencyjność na Jednolitym Rynku UE, a za pośrednictwem zagranicznych ośrodków sieci także przedsiębiorców europejskich pragnących zaistnieć w naszym regionie.

W ofercie ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie znajdują się:

 • doradztwo z zakresu dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia MŚP
 • szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców
 • udzielanie informacji dotyczących prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Jednolitego Rynku UE
 • usługi informacyjne i doradcze z zakresu prowadzenia działalności na rynku europejskim
 • aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
 • wpis do międzynarodowej bazy POD (Partnership Opportunity Database) służącej kojarzeniu polskich przedsiębiorców z zagranicznymi na płaszczyźnie komercyjnej oraz technologicznej (licencja, know-how, współpraca techniczna, joint-venture lub porozumienie handlowe ze wsparciem technicznym)
 • sprawdzanie i przekazanie na życzenie przedsiębiorcy danych kontaktowych firm zagranicznych, których oferty są już wprowadzone do bazy POD i adresowane są do przedsiębiorstw polskich
 • informacja mailowa na temat ogłaszanych naborów wniosków o dotację z wybranych programów i działań (np. funduszy strukturalnych, Horyzont 2020, COSME, Horyzont Europa) dostępnych dla MŚP : dla klientów, którzy zasubskrybują daną usługę bezpłatnie przesyłane są informacje o konkursach w ramach interesujących ich programów wsparcia (tzw. Info Watch)
 • opracowywanie audytów technologicznych przedsiębiorstwa dla podniesienia jego konkurencyjności na rynku
 • realizacja audytów innowacyjności MŚP metodami IMP3rove oraz Innovation Heatlh Check
 • udzielanie informacji o prawodawstwie, standardach i politykach UE, realizacja pośród przedsiębiorców konsultacji proponowanych zmian w prawie europejskim oraz strategii unijnych (tzw. usługi SME Feedback)
 • dostęp do publikacji Komisji Europejskiej
 • organizacja i współorganizacja misji gospodarczych i spotkań brokerskich dla MŚP, w tym spotkań na wiodących światowych imprezach targowych
 • prenumerata newslettera ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.

Loża Kobiet Biznesu IPH w Krakowie:

Celem  Loży jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz szeroko pojęta wymiana doświadczeń a także nawiązywanie relacji biznesowych. Loża jest inicjatywą cyklicznych spotkań dedykowaną przedsiębiorczym kobietom działającym w ramach członkostwa w IPH. Działania w ramach Loży podejmowane są na zasadzie wspólnego zaangażowania członków w  jej organizację oraz rozwój, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.

Czy warto przystąpić do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie?

Izba jest organizacją, która posiada zarówno odpowiednie zaplecze instytucjonalne jak i szerokie kontakty międzynarodowe. Firmy, które wstępują do Izby mogą liczyć na szeroki wachlarz korzyści. Przede wszystkim mają szanse wejść w sieć powiązań z krajowymi firmami z ich branży i znaleźć nowych partnerów biznesowych. Dzięki współpracy Izby z różnymi instytucjami w kraju i na świecie, łatwiejsze jest dla firm Izby wejście na dany rynek zagraniczny czy pośrednictwo w pozyskaniu międzynarodowych zamówień. Ponadto Izba angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy i projekty, w tym m.in. uczestnicząc w Komisji Wspólnej Samorządów, organizując plebiscyt dla przedsiębiorstw pod nazwą Krakowski Dukat, czy przeprowadzając co roczne spotkania z cyklu: „Kultura-Media-Biznes”. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie może być świetnym partnerem do dynamicznego rozwoju Twojej firmy.