Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Obszar terytorialny Metropolii Krakowskiej

14 minut czytania.
Krakowski Obszar Funkcjonalny mapa

Metropolia Krakowska gminy:

Obszar Metropolii Krakowskiej, został wyznaczony w związku z wdrożeniem na terenie województwa małopolskiego instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2014 roku. Zawiązanie przez samorządy wspólnego Związku ZIT, jako nowej formuły współpracy samorządów, umożliwiło wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów i zwiększenie oddziaływania realizowanych przedsięwzięć. Ze względu na fakt, iż w dokumentach strategicznych i planistycznych, wyznaczających kierunki polityki regionalnej i zagospodarowania obszarów na różnych szczeblach współistnieje wiele pojęć i delimitacji, należy tu jednoznacznie podkreślić, iż przedmiotowa strategia ponadlokalna dotyczy obszaru Metropolii Krakowskiej, czyli 15 gmin.

W skład obszaru wchodzą miasto Kraków oraz najintensywniej powiązane z nim w ujęciu funkcjonalnym gminy: Biskupice, Czernichów, Igołomia–Wawrzeńczyce, Kocmyrzów–Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Pod względem administracyjnym w Metropolii Krakowskiej znajdują się: 1 gmina miejska, 10 gmin wiejskich oraz 4 gminy miejsko-wiejskie. Oprócz Krakowa w skład Metropolii Krakowskiej wchodzą jeszcze 4 miasta: Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka.

Metropolia Krakowska mapa:

Łączna powierzchnia Metropolii Krakowskiej wynosi ok. 127 500 ha, z czego ok. 26% zajmuje miasto Kraków, a pozostałe 74% - strefa podmiejska. Obszar ten charakteryzuje się stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia, odpowiadającą wysoko zurbanizowanym obszarom Polski – mediana dla obszaru to 267 osób na km2, przy gęstości zaludnienia w Krakowie wynoszącej 2384 osób na km2.

Metropolia Krakowska mapa

 

Relacje pomiędzy pojęciami dotyczącymi obszaru Metropolii Krakowskiej:

W dokumentach strategicznych i planistycznych wyznaczających kierunki zagospodarowania obszarów oraz polityki regionalnej na różnych szczeblach współistnieje wiele pojęć i delimitacji, które utrudniają jednoznaczne zdefiniowanie i określenie zasięgu Metropolii Krakowskiej czy Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W praktyce, różne kryteria uwzględniane w delimitacji skutkują różnymi zasięgami wyznaczanych obszarów. Najistotniejsze obszary, istniejące równolegle z KrOF to Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) i Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krakowa.

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) to ciągły przestrzennie układ osadniczy, obejmujący „zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną”. W dokumencie wskazano cztery typy MOF, w zależności od rangi ośrodków miejskich stanowiących ich rdzenie (ośrodki wojewódzkie, w tym metropolitalne; regionalne; subregionalne i lokalne). W KPZK wyznaczono ośrodki metropolitalne w oparciu o funkcję, jaką pełnią w systemie osadniczym, doprecyzowując jednocześnie kryteria, które musi spełniać ośrodek miejski, wokół którego powstaje obszar metropolitalny. Kraków posiada wszystkie wskazane w dokumencie cechy metropolitalności. W KPZK nie została jednak podjęta próba delimitacji granic miejskich obszarów funkcjonalnych. Zasięg MOF Krakowa został wyznaczony w przygotowanej na potrzeby przyjętych w KPZK2030 oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego założeń delimitacji MOF ośrodków wojewódzkich. Ma on większy zasięg niż Metropolia Krakowska (KrOF) czy KOM. Obejmuje rdzeń, czyli Kraków oraz 22 gminy w powiatach: krakowskim (Czernichów, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki), wielickim (Biskupice, Wieliczka, Niepołomice, Gdów, Kłaj) i myślenickim (Dobczyce, Myślenice, Siepraw). Uwzględnione powiązania między gminami obszaru funkcjonalnego a rdzeniem przejawiają się w aspektach: funkcjonalnym (dojazdy do pracy i migracje stałe), społeczno-gospodarczym i morfologicznym.

Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) został wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. U podstaw delimitacji leżało dążenie do wyznaczenia obszarów spójnych gospodarczo, demograficznie, krajobrazowo oraz pod względem zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju. KOM obejmuje miasto centralne (metropolię) Kraków oraz 16 sąsiadujących z nim gmin, położonych na obszarze 2 powiatów: krakowskiego i wielickiego. Tak wyznaczony KOM ma o wiele mniejszy zasięg niż zatwierdzony w PZP województwa obowiązującym od 2003 roku . Wówczas KOM obejmował 51 gmin, w tym miasto Kraków, wszystkie gminy powiatów: krakowskiego, myślenickiego i wielickiego, prawie wszystkie gminy powiatów: bocheńskiego i proszowickiego oraz część gmin powiatów: wadowickiego, olkuskiego i miechowskiego. Do tak wyznaczonego KOM odnosi się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w części sytuującej miasto na tle województwa, operując pojęciami obszar metropolitalny i aglomeracja krakowska.

W statystyce publicznej funkcjonuje również Podregion Krakowski, który obejmuje gminy powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego. Osobno traktowane jest miasto Kraków – jako Podregion Miasto Kraków.

Tabela 2. Porównanie wybranych delimitacji obszarów funkcjonalnych i metropolitalnych

Nazwa i źródło delimitacji

Krakowski Obszar Metropolitalny1

Krakowski Obszar Metropolitalny2

Miejski Obszar Funkcjonalny3

KrOF/Metropolia Krakowska4

Zasięg terytorialny

Kraków

+ 16 gmin
w 2 powiatach

Kraków

+ 50 gmin
w 8 powiatach

Kraków
+ 22 gminy
w 3 powiatach

Kraków
+ 14 gmin
w 2 powiatach

Objaśnienia: 1 - wg PZP WM uchwalonego w 2018 roku; 2 - wg PZP WM uchwalonego w 2003 roku; 3 - wg Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich; 4 - Stowarzyszenie „Metropolia Krakowska.

Obszar Metropolii Krakowskiej w Strategii Metropolia Krakowska 2030:

Obszar Metropolii Krakowskiej wskazany w Strategii Metropolia Krakowska 2030 pokrywa się z partnerstwem powołanym w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Należy nadmienić, że zasięg Metropolii Krakowskiej jest mniejszy od optymalnego zasięgu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa wyznaczonego w Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" jako obszar strategicznej interwencji. Niemniej, aktualnie jedyną formą zinstytucjonalizowanej współpracy, działającą w optymalnym zasięgu MOF Krakowa wskazanym w Strategii "Małopolska 2030" jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Gminy członkowskie SMK na tej bazie wspólnie zadecydowały i wyraziły wolę stworzenia strategii ponadlokalnej, w tym modelu struktury funkcjonalno -przestrzennej jako obligatoryjnego elementu, łącząc planowanie strategiczne z planowaniem przestrzennym w trybie zgodnym z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednocześnie, jednym z kluczowych kierunków działań zawartych w strategii ponadlokalnej jest budowanie trwałych relacji Metropolii Krakowskiej z otoczeniem zewnętrznym, w tym przede wszystkim tworzenia podstaw systemowej współpracy z gminami i powiatami wyrażającymi wolę współpracy z Metropolią Krakowską. Powyższe wynika również wprost ze Statutu SMK i znalazło swoje odzwierciedlenie w celach szczegółowych dokumentu strategicznego. Jednocześnie ewentualne zmiany obszaru Metropolii Krakowskiej wymagają zarówno woli gmin, które chcą przystąpić do stowarzyszenia jak i zgody organów Stowarzyszenia. 

 Krakowski Obszar Funkcjonalny mapa