Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

7 minut czytania.
Grupa osób w sali konferencyjnej podczas szkolenia

Krajowy Fundusz Szkoleniowy umożliwia dofinansowanie różnych form kształcenia ustawicznego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy itp.). Środki pochodzą z Funduszu Pracy, a wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy. O wsparcie może zawnioskować każdy pracodawca, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy i czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis.

Jakie są zasady udzielania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na jej podstawie, każdego roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu z Radą Rynku Pracy ustala priorytety wydatkowania tych środków. Zgodnie z informacją MRiPS, w 2022 r. podstawowa pula środków KFS wesprze kształcenie ustawiczne:

 • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,
 • osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Z kolei rezerwa KFS (środki uzupełniające) w bieżącym roku zostanie przeznaczona na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • osób po 45 roku życia,
 • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • skierowane  do pracodawców  zatrudniających cudzoziemców.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Jeśli chodzi o poziomy dofinansowania, to wynoszą one:

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw (tj. w uproszczeniu – chodzi o firmy, które zatrudniają do 10 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty)
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku pozostałych pracodawców,

ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika,  pracownika (tj. 16 971,90 zł wg stanu na 15.12.2021), chyba że dany PUP określi inny (mniejszy) limit na 1 pracownika .

Co zrobić aby uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek w wyznaczonym terminie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej – zgodnie z zasadami określonymi przez PUP/GUP.

Jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we wszystkich powiatowych urzędach pracy w Małopolsce nabory będą prowadzone w I kwartale br.

Konkretne terminy składania wniosków wyznaczają samodzielnie konkretne powiatowe/grodzkie urzędy pracy, dlatego o nabory trzeba pytać bezpośrednio we właściwym PUP/GUP. Ogłoszenie o naborze wniosków powinno się też pojawić na stronie każdego z tych urzędów.

Dodatkowo WUP Kraków od 13 stycznia br., w każdy czwartek o 10:00 będzie organizował spotkania informacyjne online na temat zasad wsparcia i reguł poprawnego sporządzenia wniosku do tegorocznej edycji KFS.