Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ulgi podatkowe dla firmy w Polsce - znasz je wszystkie?

38 minut czytania.

Ulgi podatkowe są z pewnością jednym z czynników, który bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firm, umożliwiając im przeznaczanie dodatkowych zasobów np. na działalność badawczo-rozwojową czy zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów. Na obszarze Metropolii Krakowskiej przedsiebiorcy mogą korzystać z szerokiego wachlarza rozwiązań, które pomagają im rozwijać innowacyjne zakłady pracy. Warto poznać bliżej z jakich ulg można skorzystać w Krakowie i okolicznych gminach.

Ulga na badania i rozwój (B+R):

Czym jest ulga na badania i rozwój?

To możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT albo ustawie o CIT. Ulga wprowadzona została w ustawie o innowacyjności i jej celem jest promowanie w firmach działalności innowacyjnej i z obszaru wysokich technologii.

Działalność badawczo rozwojowa rozumiana jest zgodnie z ustawą o innowacyjności jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Kto może skorzystać z ulgi na badania i rozwój?

Z ulgi skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo rozwojową, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży w której działają. Ulga dotyczy zarówno przedsiębiorców objętych skalą podatkową jak i firmy objęte podatkiem liniowym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ile wynosi ulga na badania i rozwój?

Wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości posiadanej firmy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, wysokość odliczeń może sięgać nawet do 150% kosztów kwalifikowanych.

Ulgę można rozliczyć nawet do 5 lat wstecz.

Co jest kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi na badania i rozwój?

Do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi można zaliczyć:

 • koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania B+R
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego,
 • sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

IP Box (Innovation Box lub Patent Box):

Czym jest IP BOX?

To możliwość preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Preferencja podatkowa to kolejne rozwiązanie, które ma zachęcać firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ulga wprowadzona została 1 stycznia 2019 r.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową opodatkowani w ramach skali podatkowej, podatkiem liniowym lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przypadku ulgi IP BOX wysokość ulgi to po prostu różnica pomiędzy podatkiem dochodowym, który jest odprowadzany na zasadach ogólnych (19% bądź 17%/32%), a preferencyjną stawką 5%.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie przez dany podmiot działalności badawczo-rozwojowej, która będzie skutkować wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Połączenie ulgi na badania i rozwój i IP Box:

Dzięki Polskiemu Ładowi od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie – tzw. ulga na symultaniczny IP Box .

Oznacza to, że podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zatem zobligowany do dokonania wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 r.

Ulga dotyczy zarówno podatników podatku CIT oraz podatników podatku PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Ulga na innowacyjnych pracowników:

Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników?

To możliwość odliczenia nierozliczonej ulgi B+R w ramach zaliczek na podatek PIT rozliczany przez pracodawcę z wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R. Stosowanie ulgi ma pomóc w zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorstw, dzięki promowaniu zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zaangażowanych w procesy B+R w firmie. Ulga wprowadzona została do ustawy podatkowej w 2022 roku, w wyniku jej nowelizacji w ramach pakietu Polskiego Ładu.

Kto może skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Ulga skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy zatrudniają osoby spełniające warunki opisane w ustawie i są opodatkowani:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym,
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników?

 • przysługuje ona wyłącznie w sytuacji gdy odliczenie dotyczy ulgi B+R nierozliczonej z uwagi na wystąpienie u podatnika straty lub dochodu niepozwalającego na pełne rozliczenie kosztów działalności B+R,
 • zaangażowanie pracownika w prace B+R musi wynosić co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu,
 • pracownik musi być zatrudniony m.in. na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych lub z tytułu praw autorskich (nie obejmuje kontraktów B2B),
 • rozliczenie ulgi możliwe jest od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu złożenia rocznego zeznania do końca danego roku podatkowego.

O czym jeszcze warto wiedzieć w kontekście ulgi na innowacyjnych pracowników?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ww. ulgi powinien zdawać sobie sprawę, że w sytuacji utraty prawa do odliczenia ulgi B+R, podatnik będzie miał obowiązek dokonania  zwrotu w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym utracił to prawo i doliczyć kwoty poprzednio odliczone.

Ulga na prototyp:

Czym jest ulga na prototyp?

To możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia tego produktu na rynek. Ulga wprowadzona została w 2022 roku w ramach pakietu Polskiego Ładu. Ulga ma pomóc firmom w realizacji pomysłów wypracowanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej, w tym w wytwarzaniu prototypów i wdrażaniu nowych produktów do seryjnej produkcji.

Produkty są w tym przypadku rozumiane jako rzeczowe aktywa obrotowe w postawi wytworzonych lub przetworzonych przez jednostkę produktów gotowych, zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji. Oznacza to, że ulgi na prototyp nie można zastosować do usług.

Jakie możliwości daje ulga na prototyp?

Rozwiązanie pozwala podatnikom, którzy w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt, a następnie komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, na odliczenie 30% poniesionych kosztów na produkcję nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu, a ponadto - z tytułu ulgi na prototypy - zyska możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania. 

Jakie koszty kwalifikowane można sfinansować w ramach ulgi na prototyp?

Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji, niewymagających dalszych pracy koncepcyjnych, wykonanie prób i testów przed uruchomieniem masowej produkcji. Do kosztów kwalifikowanych próbnej produkcji zalicza się: cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji, wydatki na ich ulepszenie, materiały i surowce.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumiane jest jako działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. Do kosztów kwalifikowanych wprowadzenia produktu na rynek zalicza się: koszty badań i ekspertyz, koszty przygotowania dokumentacji pod certyfikaty, zezwolenia, itp. Badanie cyklu życia produktu, system weryfikacji technologii środowiskowych.  

Kiedy należy rozliczyć ulgę na prototyp?

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na prototypy są uprawnieni do odliczenia poniesionych kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostaną poniesione. W przypadku jednak, gdy podatnik poniesie stratę lub uzyska dochód w wysokości niższej od przysługujących mu odliczeń – ma prawo do odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Ulga na robotyzację:

Czym jest ulga na robotyzację?

To odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na zakup nowych robotów automatyzujących stanowiska pracy. Ulga wprowadzona została w 2022 roku w ramach pakietu Polskiego Ładu i jej celem jest ułatwienie firmom produkcyjnym wprowadzania automatyzacji do przedsiębiorstw a co za tym idzie przyspieszenie robotyzacji krajowego przemysłu. Ulga wpisuje się w trendy Przemysłu 4.0.

Ile wynosi ulga na robotyzację i kto może z niej skorzystać?

Wartość odliczenia wynosi do 50% kosztów poniesionych na robotyzację. Mogą z niej skorzystać wszyscy podatnicy, bez względu na formę prowadzonej działalności i wielkość przedsiębiorstwa. Warunkiem skorzystania z ulgi jest inwestycja w robotyzację poprzez zakup lub leasing robota przemysłowego.

Ulgi nie można odliczyć od dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej w SSE lub PSI, a także wtedy gdy podatnik rozlicza się według estońskiego CIT-u.

Ulga jest rozwiązaniem czasowym i obowiązuje w okresie 5 lat, tj. od początku 2022 r. do końca 2026 roku i obejmuje roboty wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

Jakie koszty kwalifikowane można sfinansować w ramach ulgi na robotyzację?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty nabycia nowych robotów przemysłowych oraz koszty leasingu nowych robotów, a także związanych z nimi kosztów oprogramowania, osprzętu (tj. maszyn i urządzeń peryferyjnych, np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych), osprzętu zapewniającego bezpieczeństwo i higienę pracy (np. ogrodzenia, osłony, skanery obszarowe), osprzętu służącego do zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania (np. czujniki, kamery), urządzeń do interakcji człowiek-maszyna, szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Jako robot przemysłowy rozumiana jest (definicja ustawowa): automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące dodatkowe warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Kiedy można rozliczyć ulgę na robotyzację?

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Żeby skorzystać z ulgi na robotyzację, należy złożyć wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w urzędzie skarbowym w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Ulga nie obejmie tych wydatków, które zostały sfinansowane z dotacji, lub jeśli poniesione koszty zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Ulga na IPO:

Czym jest ulga na IPO?

To możliwość odliczenia przez spółkę akcyjną 150% wydatków związanych z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w tym na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, itd. oraz 50% wydatków na doradztwo (ale nie więcej niż 50 000 zł). Celem ustanowienia ulgi jest ułatwienie nowym podmiotom pierwszej emisji akcji.

Co ważne ulga pomniejsza dochód, a nie podatek, gdyż odliczana jest od podstawy obliczenia podatku. Pomniejszając podstawę opodatkowania (dochód), zmniejsza się wysokość należnego podatku dochodowego właśnie o wartość wydatków poniesionych bezpośrednio na pierwszą ofertę publiczną dotyczącą akcji.

Jako prospekt emisyjny rozumie się dokument o charakterze informacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), przygotowany przez emitenta akcji, które mają być przedmiotem oferty publicznej na rynku regulowanym.

Kogo dotyczy ulga na IPO i kiedy można ją zastosować?

Ulga dotyczy podatników podatku CIT.  Skorzystać z nich mogą spółki akcyjne, które: są polskimi rezydentami podatkowymi, nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), zamierzają wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za ten rok podatkowy, w którym spółka wprowadza swoje akcje po raz pierwszy na rynek giełdowy. Warto pamiętać, że w ramach ulgi na IPO rozliczamy wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej co oznacza że można w ramach niej rozliczyć wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzednim, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Ulga na ekspansję:

Czym jest ulga na ekspansję?

Jest to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika. Wydatki te rozumiane są jako koszty, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzyć swoje rynki zbytu. Ulga wprowadzona została w 2022 roku w ramach pakietu Polskiego Ładu. Celem wprowadzenie ulgi jest zachęcenie większej liczby przedsiębiorstw do ekspansji zagranicznej swoich produktów.

Maksymalna wartość odliczenia nie może przekroczyć wysokości dochodu podatkowego w ciągu roku, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł. Kwota ta odnosi się do danego przedsiębiorcy, co oznacza, że dotyczy ona wszystkich kosztów poniesionych w danym roku niezależnie od liczby produktów. Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Z ulgi mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, jaki i podatkiem liniowym i podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jaki jest warunek skorzystania z ulgi na ekspansję?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W przypadku, gdy przedsiębiorca ponosi na koniec roku podatkowego stratę, lub wielkość jego przychodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń w ramach ulgi, dokonuje się korekty odliczeń (zarówno w odniesieniu do całej kwoty, jak i tylko jej części). Takie uzupełnienie sporządza się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie lata podatkowe (sześć lat). Następuje to bezpośrednio po roku, w którym podmiot skorzystał lub miał prawo posłużyć się odliczeniem w ramach ulgi na ekspansję.

Jaki jest katalog kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na ekspansję?

Do kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika),
 • działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów),
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Polska Strefa Inwestycji (PSI):

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne. Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat.

Zasadniczą formą wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu (DoW). Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:

a) dla dużych przedsiębiorców – 40%

b) dla średnich przedsiębiorców – 50%

c) dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%

Jakie są warunki korzystania z Polskiej Strefy Inwestycji?

Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). W ramach ulgi nie ma obowiązku lokalizacji inwestycji na terenach specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

 • wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
 • niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi centrów telefonicznych.

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Decyzja o wsparciu, wydawana na wniosek przedsiębiorcy, określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić. Decyzja jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju i Technologii) wydawana w Małopolsce przez Krakowski Park Technologiczny.