Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zagospodarowanie Przestrzenne Metropolii Krakowskiej

21 minut czytania.

Obszar Metropolii Krakowskiej tworzy 15 gmin i łącznie zajmuje obszar ponad 1275 km2. Jest to obszar zróżniocowany zarówno planistycznie jak i przestrzennie. Warto poznać go bliżej.

Ukształtowanie powierzchni Metropolii Krakowskiej:

Metropolia Krakowska położona jest w południowej Polsce. W wyróżnionych przez J. Kondrackiego mezoregionach fizycznogeograficznych, obszar należy do czterech podprowincji:

 • Wyżyny Śląsko-Krakowskiej,
 • Wyżyny Małopolskiej,
 • Podkarpacie Północne,
 • Zewnętrznych Karpat Zachodnich,

należących do piątego stopnia szczegółowości podziału kontynentu europejskiego na mniejsze jednostki przestrzenne.

Do podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie należy mezoregion – Pogórze Wielickie, natomiast do podprowincji Podkarpacie Północne – Dolina Górnej Wisły, Obniżenie Cholerzyńskie, Pomost Krakowski, Nizina Nadwiślańska, Rów Skawiński, Pogórze Bocheńskie. Do podprowincji Wyżyna Małopolska - Płaskowyż Proszowicki, Wyżyna Miechowska, a do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej – Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowicki oraz Garb Tenczyński.

Zróżnicowanie regionalne warunków klimatycznych pokrywa się z zasięgiem występowania podstawowych jednostek fizjograficznych i pozwala wyodrębnić co najmniej trzy regiony klimatyczne: wyżyn środkowopolskich, kotlin podkarpackich i samych Karpat.

Warunki geomorfologiczne wpłynęły na różnorodność środowiska przyrodniczego, a wraz z procesami antropogenicznymi, ukształtowały rozmaitość krajobrazów Małopolski. Zróżnicowanie przyrodnicze znajduje odzwierciedlenie w odmiennych sposobach użytkowania i zagospodarowania, na które wywarły również wpływ czynniki kulturowe i historyczne. Istotną rolę w kształtowaniu warunków klimatycznych odgrywa rzeźba i ukształtowanie terenu.

Zagospodarowanie przestrzenne na terenie Metropolii Krakowskiej:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Ustawa określa zakres, przeznaczenie terenów oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Zgodnie z ustawą, podstawę powyższych działań stanowić ma ochrona i zabezpieczenie dwóch fundamentalnych wartości – ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat na terenie Metropolii Krakowskiej zaobserwowano systematyczny wzrost liczby ludności. Wszystkie gminy odznaczają się tendencją wzrostową liczby ludności, na co wpływa zarówno dodatni przyrost naturalny jak i migracje. Kluczowym wyzwaniem dla KrOF w kontekście demograficznym będzie proces starzenia się społeczeństwa. Na tle wszystkich gmin wyraźnie starsze demograficznie są Kraków, Skawina oraz Igołomia-Wawrzeńczyce. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, niewielki spadek liczby ludności w perspektywie do 2030 roku, nastąpi w gminach Skawina oraz Igołomia–Wawrzeńczyce. We wszystkich pozostałych gminach przez najbliższe 10 lat, prognozowany jest przyrost liczby ludności oraz dodatnie saldo migracji wewnętrznej. Niemniej, od 2025 roku, obszar będzie zmagał się z ujemnym przyrostem naturalnym. W warunkach niskiej stopy urodzeń, migracje pozostaną kluczowym czynnikiem zmian demograficznych. Występująca obecnie, duża zlewnia migracyjna może świadczyć o silnym oddziaływaniu i atrakcyjności osiedleńczej Metropolii Krakowskiej.

Zmiany demograficzne zachodzące na obszarze wpisują się w szerszy proces przemian ludnościowych zachodzących w kraju. Metropolia Krakowska wyróżnia się jednak w sposób pozytywny, tendencjami wzrostowymi. Migracje pozostają kluczowym czynnikiem zmian demograficznych, zwłaszcza w zurbanizowanych strefach podmiejskich i w regionach depopulacyjnych. Pozytywnym zjawiskiem występującym w KrOF jest jego stosunkowo wysoka atrakcyjność osiedleńcza. Przemiany demograficzne powodują zmiany zasobów pracy. Spadek odsetka osób w wieku produkcyjnym obserwowany jest prawie we wszystkich gminach KrOF.

Szybkie tempo zmian liczby ludności na danym obszarze, w tym zwłaszcza jej przyrost, powoduje przyrost problemów z kształtowaniem i utrzymaniem ładu przestrzennego. Wraz ze zwiększeniem liczby ludności na terenie Metropolii Krakowskiej następuje intensyfikacja inwestowania. Z jednej strony jest to szansa na rozwój, natomiast z drugiej zagrożenie dla środowiska i kształtu przestrzeni. Pojawiają się dysonanse wynikające ze statusu społecznego mieszkańców, widoczne poprzez zacieranie uporządkowanych ruralistycznie układów przestrzennych, które stanowiły przestrzenne i historyczne założenia miejskie lub wiejskie (m.in. zespoły budowli, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg) Dotyczy to zarówno pierwotnych granic układów, elementów ich rozplanowania i zagospodarowania (np. place i rynki), jak i przede wszystkim zabudowy.

O postępującej suburbanizacji świadczy dynamika zmian liczby oddanych do użytku mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców na przestrzeni ostatnich 6 lat, co wskazuje na dalszą urbanizację Metropolii Krakowskiej. Najwyższa, obserwowana jest w gminach Kraków, Wielka Wieś, Skawina oraz Wieliczka. Natomiast najwięcej mieszkań w 2017 roku oddano do użytku w Krakowie (11 044), Wieliczce (560), Zielonkach (208), Skawinie (159), Niepołomicach (164), a najmniej w Igołomii-Wawrzeńczyce (20), Biskupicach (60) oraz Czernichowie (59).

Siedem gmin KrOF jest w trakcie zmian SUiKZP (Biskupice, Kraków, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Wieliczka, Wielka Wieś). Obowiązujące dokumenty w większości gmin obszaru zostały opracowane w postaci elektronicznej rastrowej, z nadaną georeferencją. Natomiast dokumenty, które są w trakcie sporządzania/aktualizacji, będą przygotowane w postaci elektronicznej (cyfrowej), jednak nie wszystkie w formach wektorowych/CAD/GIS.

W większości gmin KrOF, pokrycie planami obejmuje ok. 82 % powierzchni gmin. Najmniejsze pokrycie planami znajduje się w gminie Czernichów (38%) oraz Liszki (55%). Większość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminach KrOF opracowano w postaci elektronicznej z nadaną georeferencją. Łączna liczba MPZP sporządzanych w KrOF wynosi 176 Najwięcej sporządzono ich w gminie: Kraków (63), Niepołomice (21), Mogilany (18) oraz Zielonki (18).

Rewitalizacja na terenie Metropolii Krakowskiej:

W 2017 roku w Polsce 12% gmin posiadało Gminny Program Rewitalizacji (opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji), zaś 41% gmin realizowało rewitalizację na podstawie Programu Rewitalizacji (opracowanego w zgodzie z ustawą o samorządzie gminnym). W większości województw, gminy częściej wybierały formę PR. Wyjątkiem były województwa:

 • małopolskie, w którym na 139 programy rewitalizacji, 126 zostało uchwalonych jako GPR;
 • pomorskie, w którym uchylono 16 GPR i 14 PR.

Obowiązujące programy rewitalizacji to w 98% programy nowe, przyjęte w latach 2015-2017. W 2017 roku 1 357 gmin wyznaczyło na swoim obszarze obszar rewitalizacji. Łączna powierzchnia wszystkich obszarów rewitalizacji wynosiła 991,1 tys. ha. Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji w 1 334 gminach (dla których ustalono taką informację), wynosiła 5 521,5 tys. osób.

Na obszarze KrOF, 9 gmin KrOF opracowało i uchwaliło Gminne Programy Rewitalizacji na podstawie ustawy o rewitalizacji, natomiast 2 gminy (Kraków i Zabierzów) posiadają programy rewitalizacji, realizowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gminy, które nie posiadają Gminnych Programów Rewitalizacji to Kocmyrzów-Luborzyca, Mogilany oraz Zielonki. Bazując na danych pochodzących z tych dokumentów, należy wskazać, że sumaryczna powierzchnia obszarów rewitalizacji na terenie KrOF wynosi 4 730 ha, a zamieszkuje je ok. 111 370 osób. Tereny objęte rewitalizacją można podzielić na następujące typy:

 • zlokalizowane w śródmieściu lub w centrum miasta (tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi) – Świątniki Górne, Niepołomice, Wieliczka, Kraków.
 • zlokalizowane poza śródmieściem lub centrum miasta (tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi) – Skawina, Niepołomice, Kraków
 • zlokalizowane na obszarze wsi (tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi) - Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Wielka Wieś, Zabierzów, Skawina, Świątniki Górne, Biskupice, Niepołomice;
 • popegeerowskie lub inne związane z gospodarką rolną i leśną – Michałowice;
 • inne tereny poprzemysłowe – Skawina;
 • tereny zieleni - Niepołomice, Świątniki Górne;
 • inne tereny niezamieszkałe- Niepołomice

Analizując typ funkcjonalny terenów, na których ustanowiono obszar rewitalizacji, wyraźnie widać dominację terenów zamieszkanych łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi, która zajmuje ok. 85% powierzchni na terenie Metropolii Krakowskiej. Spośród innych terenów duży udział odnotowano, jeżeli chodzi o inne tereny niezamieszkałe (ok. 10%). Niewielki odsetek stanowią tereny o funkcji popegeerowskie lub inne związane z gospodarką rolną i leśną (ok. 2,7%), inne tereny poprzemysłowe (2,4%) oraz tereny zielone (0,21%). Tereny powydobywcze, pokolojowe czy powojskowe nie zostały wskazane do obszaru rewitalizacji na terenie gmin Metropolii Krakowskiej.  

Tereny zamknięte na obszarze Metropolii Krakowskiej:

Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia określa tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne. Tereny te są wyznaczane dla prawidłowego funkcjonowania systemów obrony kraju, głównie w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej na potrzeby przewozów wojskowych.

Podczas planowania należy wziąć pod uwagę tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzorowane są prace geodezyjne i kartograficzne. W KrOF znajdują się nieruchomości gruntowe, stanowiące tereny zamknięte i dla których ustalone zostały strefy ochronne i obszary ograniczonego użytkowania.

Strefy ochronne i obszary ograniczonego użytkowania w KrOF to: Brzoskwinia – strefa ochronna, Zabierzów- strefa ochronna, Balice – strefa ochronna, powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w otoczeniu lotniska wojskowego Kraków-Balice oraz obszar ograniczonego użytkowania (Kraków, Zabierzów, Liszki).

Dla utrzymania stanu obronności i bezpieczeństwa konieczne jest zachowanie funkcji terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych. W obszarach tych powinny zostać przyjęte następujące zasady zagospodarowania:

 • ograniczona integracja przestrzenna terenów zamkniętych z ich otoczeniem funkcjonalnym;
 • ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ich zabezpieczenie i adaptacja oraz ewentualne wykorzystanie dla nowych funkcji;
 • ograniczenie zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym wykluczenie możliwości zabudowy w strefach ochronnych terenów zamkniętych.