Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. prezentowała ofertę inwestycyjną Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

2 minuty czytania.

W dniach od 11 do 15 listopada 2019 roku przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. uczestniczyli w XIV edycji targów „EU-China Business & Technology Cooperation Fair”.

W tym roku od­by­wa­ły się one w dwóch waż­nych stra­te­gicz­nie mia­stach Chin – na za­cho­dzie w Cheng­du oraz na pół­no­cy w Qing­dao. Targi te są jed­nym z naj­więk­szych wy­da­rzeń biz­ne­so­wych w Pań­stwie Środ­ka po­świę­co­nych in­we­sty­cjom i han­dlo­wi za­gra­nicz­ne­mu oraz roz­wo­jo­wi w ob­sza­rze no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii w ra­mach współ­pra­cy państw eu­ro­pej­skich oraz Chin.

 

 

 

 

Więcej pod linkiem: https://knhp.com.pl/aktualnosci/szczegoly/111