Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wszystkie publikacje

Labor Market and Human Resources in Krakow and Małopolska
01.10.2023

Labor Market and Human Resources in Krakow and Małopolska.

Life science and chemical industry in Małopolska
01.10.2023

Life science and chemical industry in Małopolska.

Real Estate Market in Krakow and Małopolska
01.10.2023

Real Estate Market in Krakow and Małopolska.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2020
01.10.2023

Publikacja jest kontynuacją wcześniejszych edycji, jednakże zawiera znacznie obszerniejszy zakres informacji w stosunku do lat poprzednich.

W aktualnej edycji Raportu znajduje się zróżnicowany zestaw danych prezentujących społeczne i gospodarcze aspekty sytuacji w regionie, które ujęto w bloki tematyczne:

  • środowisko,
  • społeczeństwo,
  • gospodarka,
  • finanse.

Publikacja składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych o ilustracje graficzne w formie map i wykresów, prezentujących podstawowe zjawiska i tendencje na przestrzeni kilku lat. Dla pełniejszego zobrazowania zmian w regionie, w opracowaniu zawarto tablice z danymi dla kraju, województwa małopolskiego oraz miasta Krakowa. Podstawowe informacje, ważne z punktu widzenia interpretacji zjawisk, zamieszczono w definicjach i notkach w poszczególnych działach Raportu.

Krakowski Obszar Metropolitarny w latach 2014-2018
01.10.2023

Krakowski Obszar Metropolitalny na tle innych obszarów funkcjonalnych w Polsce posiada rozwinięte w znacznym stopniu funkcje metropolitalne.

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie przygotowali opracowanie charakteryzujące zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Analizy zaprezentowane w publikacji zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym, obejmującym lata 2014–2018 co umożliwia prześledzenie kierunków zmian zjawisk, a ujęcie przestrzenne dodatkowo ukazuje wewnętrzne zróżnicowanie obszaru.

Opracowanie zawiera charakterystyki i analizy pogrupowane w działy tematyczne charakteryzujące demografię, rynek pracy, infrastrukturę społeczną oraz potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dopełnieniem części analitycznej wydawnictwa są elementy graficzne ilustrujące wybrane zjawiska i wskaźniki na wykresach i mapach oraz liczne zestawienia tabelaryczne.

Metropolia Krakowska Obraz Terytorium
01.10.2023

Dokument ma na celu prezentację danych analitycznych obejmujących kluczowe dziedziny życia społeczno - gospodarczego, w celu identyfikacji zjawisk i trendów kształtujących rozwój Metropolii Krakowskiej.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące przede wszystkim z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Biuletyn Metropolii Krakowskiej październik 2020
01.10.2023

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Metropolii Krakowskiej, przygotowywanego przez Zespół Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

OECD raportuje na temat innowacyjności małopolskiej gospodarki
01.10.2023
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała na początku maja raport pn. „Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries, Case Study of Małopolskie, Poland”. Dokument bardzo rzetelnie i głęboko diagnozuje regionalny, małopolski ekosystem innowacji i jego zdolność do stymulowania produktywności i przemysłowej transformacji.

Opracowanie proponuje cztery wymiary analizy: kontekstualny i jednocześnie strukturalny, zdolności do stymulacji start-upów, uwarunkowań sukcesu scale-upów, oraz pozycji i wyzwań dla dużych przedsiębiorstw.

Diagnoza bazuje na szeroko zakrojonej kwerendzie opracowań analitycznych, strategicznych, programowych, naukowych – zarówno opiniodawczych jak i statystycznych – jak i wiedzy pozyskanej w trakcie warsztatów z interesariuszami małopolskiego systemu innowacji. Dodatkowym źródłem informacji były dla autorów wywiady indywidualne z wyżej wspomnianymi.

Silną stroną opracowania jest zasobny katalog scharakteryzowanych dobrych praktyk – zarówno ilustrujących małopolskie przykłady sukcesów rekomendowane do promowania poza regionem, jak i międzynarodowe rozwiązania warte adaptacji na małopolskim gruncie. Raport przynosi też obszerną bazę dobrze ustrukturyzowanych, silnie ugruntowanych, konkretnych rekomendacji dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Raport powstał w ramach programu Local Economic and Employment Development (LEED), którego celem jest identyfikowanie, analizowanie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju regionalnego, zarządzania w samorządach i ekonomii społecznej. Władze regionalne i państwowe włączają się w to przedsięwzięcie aby uzyskać pomoc przy tworzeniu, opartych o regionalne rozwiązania, innowacyjnych ram dla wsparcia wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Poza Małopolską, w program włączyły się 2 polskie regiony: Mazowsze i Pomorze.

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski
01.10.2023

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski

Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski
01.10.2023

Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski.

 

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019
01.10.2023

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019.

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019
01.10.2023

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019.

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP
01.10.2023

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP.

Przewodnik biznesowy po Małopolsce
01.10.2023

Przewodnik biznesowy po Małopolsce.

Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik
01.10.2023

Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik.

Przewodnik inwestora w Polsce - opracowanie PAIH
01.10.2023

Przewodnik inwestora w Polsce - opracowanie PAIH.

Projekty komercjalizacji Przygotuj – Oceń – Realizuj
01.10.2023

Projekty komercjalizacji Przygotuj – Oceń – Realizuj.

Klimat inwestycyjny Polski
01.10.2023

Klimat inwestycyjny Polski.

DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA
01.10.2023

DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA.

Raport z badań marketingowych
01.10.2023

Raport z badań marketingowych.

ICT sector in Krakow and Małopolska
01.10.2023

ICT sector in Krakow and Małopolska.

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART II)
01.10.2023

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART II).

Modern Business and R&D Services in Krakow and Małopolska
01.10.2023

Modern Business and R&D Services in Krakow and Małopolska.

Startups and creative industry in Małopolska
01.10.2023

Startups and creative industry in Małopolska.

Polska Strefa Inwestycji
01.10.2023

Polska Strefa Inwestycji - program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje.