Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Raporty i badania

The Kraków Metropolitan Area – Global Industry
01.10.2023

The Kraków Metropolitan Area – Global Industry

W ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business 2" powstała dedykowana na rynek francuski publikacja prezentująca potencjał inwestycyjny naszego regionu i małopolskich firm z branży przemysłowej i nowoczesnych technologii.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego opracowania branżowego (dostępnego tylko w angielskiej wersji językowej), do pobrania poniżej.

 

The Kraków Metropolitan Area – Data Centre World
01.10.2023

The Kraków Metropolitan Area – Data Centre World and New Technologies

W ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business 2" powstała dedykowana na rynek brytyjski publikacja prezentująca potencjał inwestycyjny naszego regionu i małopolskich firm z branży nowoczesnych technologii.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego opracowania branżowego (dostępnego tylko w angielskiej wersji językowej), do pobrania poniżej.

 

 

The Kraków Metropolitan Area: Opportunities for business and new technologies
01.10.2023

W ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business 2" powstała dedykowana na rynek amerykański publikacja prezentująca potencjał inwestycyjny naszego regionu i małopolskich firm z branży nowoczesnych technologii.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego opracowania branżowego (dostępnego tylko w angielskiej wersji językowej), do pobrania poniżej.

Kraków Metropolitan Area Full of Opportunities
01.10.2023

The Kraków Metropolitan Area is a completely unique area. Over the last two decades, the economic, cultural and scientific heart of the Małopolska Region has become a structure that extends significantly beyond the Polish borders. Moreover, the rank resulting from the multi-aspect supremacy of the Kraków Metropolitan Area in the region of Central Europe is undeniably becoming visible on a global scale. What stands behind our success? We have a modern network of road, air, and high-speed rail connections, thanks to which the distances between the key centers of the continent do not matter any more. For years, we have been making efforts to make it easier for the local, national and foreign entrepreneurs to set up and develop a business.

The Kraków Metropolitan Area consists of 15 associated, neighbouring municipalities. It is a diverse mosaic, yet creating a perfectly harmonious organism. It is a place to live with passion and take advantage of the rich cultural, entertainment, and sports offer. It is a place to work with satisfaction and animate your own career. Finally, it is a place for safe investing on competitive terms. The Kraków Metropolitan Area is the Metropolis full of opportunities that we want to share with you.

Polska na tle Unii Europejskiej - publikacja GUS
01.10.2023

Główny Urząd Statystyczny przygotował folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Z folderu dowiesz się m.in. jak kształtuje się porównanie Polski z krajami UE, w takich wskaźnikach jak: liczba ludności na 1 km2, struktura wieku ludności, przeciętne trwanie życia mieszkańców, liczba studentów, odestek osób z wykształceniem wyższym, średnia wielkość gospodarstw domowych, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat, stopa bezrobocia, udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju, emisja gazów cieplarnianych.

Małopolska Smart Specialisations - English Version
01.10.2023

Najnowsza odsłona przewodnika prezentującego inteligentne specjalizacje Małopolski. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat 7 specjalizacji, które mają wyznaczyć kierunki rozwoju regionu. Dodatkowo w odniesieniu do poprzednich edycji zyskała ona zaktualizowane dane i opisy, nowe ciekawostki, zmienione zdjęcia i nową szatę graficzną.

Postawy małopolskich przedsiębiorców wobec proinnowacyjnych rozwiązań
01.10.2023

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie 1200 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Dobór próby został przeprowadzony wg dwóch cech, a mianowicie: klasy wielkości i rodzaju działalności.

Celem badania była diagnoza innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej wśród małopolskich przedsiębiorców. Badanie dotyczyło m.in. kadry i zakresu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, poziomu gotowości do podejmowania działalności innowacyjnej i rodzajów podejmowanej działalności innowacyjnej, poziomu zaawansowania innowacyjnego i technologicznego oraz planów badawczo-rozwojowych, korzystania ze środków ochrony własności intelektualnej w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego. Badanie określiło również bariery oraz zapotrzebowania na wsparcie w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii.

Biuketyn Metropolii Krakowskiej Grudzień 2020
01.10.2023

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku numerem biuletynu przygotowywanego przez pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Metropolia Krakowska Obraz Terytorium
01.10.2023

Dokument ma na celu prezentację danych analitycznych obejmujących kluczowe dziedziny życia społeczno - gospodarczego, w celu identyfikacji zjawisk i trendów kształtujących rozwój Metropolii Krakowskiej.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące przede wszystkim z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

OECD raportuje na temat innowacyjności małopolskiej gospodarki
01.10.2023
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała na początku maja raport pn. „Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries, Case Study of Małopolskie, Poland”. Dokument bardzo rzetelnie i głęboko diagnozuje regionalny, małopolski ekosystem innowacji i jego zdolność do stymulowania produktywności i przemysłowej transformacji.

Opracowanie proponuje cztery wymiary analizy: kontekstualny i jednocześnie strukturalny, zdolności do stymulacji start-upów, uwarunkowań sukcesu scale-upów, oraz pozycji i wyzwań dla dużych przedsiębiorstw.

Diagnoza bazuje na szeroko zakrojonej kwerendzie opracowań analitycznych, strategicznych, programowych, naukowych – zarówno opiniodawczych jak i statystycznych – jak i wiedzy pozyskanej w trakcie warsztatów z interesariuszami małopolskiego systemu innowacji. Dodatkowym źródłem informacji były dla autorów wywiady indywidualne z wyżej wspomnianymi.

Silną stroną opracowania jest zasobny katalog scharakteryzowanych dobrych praktyk – zarówno ilustrujących małopolskie przykłady sukcesów rekomendowane do promowania poza regionem, jak i międzynarodowe rozwiązania warte adaptacji na małopolskim gruncie. Raport przynosi też obszerną bazę dobrze ustrukturyzowanych, silnie ugruntowanych, konkretnych rekomendacji dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Raport powstał w ramach programu Local Economic and Employment Development (LEED), którego celem jest identyfikowanie, analizowanie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju regionalnego, zarządzania w samorządach i ekonomii społecznej. Władze regionalne i państwowe włączają się w to przedsięwzięcie aby uzyskać pomoc przy tworzeniu, opartych o regionalne rozwiązania, innowacyjnych ram dla wsparcia wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Poza Małopolską, w program włączyły się 2 polskie regiony: Mazowsze i Pomorze.

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019
01.10.2023

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019.

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019
01.10.2023

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019.

Raport z badań marketingowych
01.10.2023

Raport z badań marketingowych.

Polska Strefa Inwestycji
01.10.2023

Polska Strefa Inwestycji - program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje.